วันที่ หมวดหมู่ รายการ
26 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (สนามกีฬานาหมื่นราษฎร์) หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก
25 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(โปรแกรมค่าน้ำประปา) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ผงแพ็ค (PAC) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๑๕๗ ตรัง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๘-๐๐๐๖ (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๑๐๕๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายในบ้าน (ตัวU) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก
15 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
26 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (สนามกีฬานาหมื่นราษฎร์) หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
26 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(โปรแกรมค่าน้ำประปา)
26 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายในบ้าน (ตัวU) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
26 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งซุ้มโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ในเขตเทศบาลตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
26 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเหมันต์ ๒ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

Share on Line
Share on Pinterest