thumbs
นายคณพศ ศรีประภา
ผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


thumbs
นางสาวกัญญ์วรา กลับขัน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
-
thumbs
นางสาวเสาวนีย์ ยาวงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

thumbs
นางสาวอุดมพร ฮั่วหลี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

thumbs
นายธวัชชัย เปาะทอง
พนักงานจ้างทั่วไป

thumbs
นายจรินทร์ ฝันนิมิตร
พนักงานจ้างทั่วไป

thumbs
นายจิรวัฒน์ จันทร์หนู
พนักงานจ้างทั่วไป

thumbs
นายกมล โพชสาลี
พนักงานจ้างทั่วไป

thumbs
นายชาญณรงค์ เอียดนาค
พนักงานจ้างทั่วไป

thumbs
นายอนันต์ บ้านนา
พนักงานจ้างทั่วไป

thumbs
นายเลอศักดิ์ บ้านนา
พนักงานจ้างทั่วไป

thumbs
นายประสิทธิ์ บ้านนา
พนักงานจ้างทั่วไป

thumbs
นายภานุพงศ์ จันทร์หนู
พนักงานจ้างทั่วไป

thumbs
นายนเรศ ชูด้วง
พนักงานจ้างทั่วไป

thumbs
นายกิตติ ทะนะ
พนักงานจ้างทั่วไป

thumbs
นายวันชาติ มงคลโรจน์
พนักงานจ้างทั่วไป

thumbs
นางสาวนุชจิรา อั้นทอง
พนักงานจ้างทั่วไป

thumbs
นางวันเพ็ญ วีรดุลยฤทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป

thumbs
นางสาวดารารัตน์ ชูสุวรรณ
พนักงานจ้างทั่วไป

thumbs
นายอมรเทพ ศรีประภา
พนักงานจ้างทั่วไป

Share on Line
Share on Pinterest