thumbs
นายภิญโญ หอธรรม
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


thumbs
นางสาวสุพีร์ อั้นทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย

thumbs
นางสาวโสภา เทอดสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-
thumbs
นางอารีย์ หนูคง
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย

thumbs
นางอุไร แก้วรุ่งฟ้า
พนักงานจ้างตามภารกิจ

thumbs
นางสาววิไลลักษณ์ นุ้ยผุด
พนักงานจ้างทั่วไป

thumbs
นางจันทิมา รัตนหิรัญ
พนักงานจ้างทั่วไป

thumbs
นายกรวิชญ์ ชัยเดช
พนักงานจ้างเหมา

thumbs
นางสุจินต์ หนูพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป

Share on Line
Share on Pinterest