thumbs
นายบุญโชค อินทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

thumbs
นายธนพนธ์ ช่วยจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง

thumbs
นายวิภาคย์ วงศ์อินทรัตน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

thumbs
นายสมศักดิ์ หนูรักษ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

thumbs
นางสาวเรวดี ไพริน
นายช่างโยธาชำนาญงาน

thumbs
นายเศกสิทธิ์ หวังสุข
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

thumbs
นายสราวุธ จิ้วกาย
เจ้าพนักงานการประปาปฏิบัติงาน

thumbs
นางสาวเรวดี เงินศรี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

thumbs
นายจีระศักดิ์ แก่นจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป

thumbs
นายปราโมทย์ คงสินธ์
พนักงานจ้างทั่วไป

thumbs
-
พนักงานจ้างทั่วไป

thumbs
นายวรวุฒิ เดขนุ้ย
พนักงานจ้างทั่วไป

thumbs
นายวิทยา ชัยรักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป

thumbs
นายฉัตรพร อินทรทอง
พนักงานจ้างทั่วไป

thumbs
นายคันศร นิลระตะ
พนักงานจ้างทั่วไป

thumbs
นายสมชาย อั้นทอง
พนักงานจ้างตามภารกิจ

thumbs
นายประทีป เกลี้ยงเอียด
พนักงานจ้างทั่วไป

thumbs
นายฉลอง เรืองโรจน์
พนักงานจ้างทั่วไป

Share on Line
Share on Pinterest