สภาเทศบาล ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิกสภาเทศบาล 12 คน ประกอบด้วย

         ประธานเทศบาล 1 คน รองประธานสภาเทศบาล 1 คน และเลขานุการสภาเทศบาล 1 คน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำป และเพิ่มเติม
 2. ตรวจสอบการบริหารงานของนายกเทศมนตรีให้เป็นไปตามกฏหมาย นโยบายแผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของราชการ
 3. นำปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเสนอต่อสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

     นายกเทศมนตรี ในฐานะฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี 1 คน และนองนายกเทศมนตรี 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน และที่ปรึกษานกยกเทศมนตรี 1 คน อำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้    

 1. กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฏหมายและรับผิดชอบในการบริหารงานของเทศบาล ให้เป็นไปตามกฏหมาย นโยบาย แผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติ
 2. สั่ง อนุญาติ และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
 3. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี
 4. รักษาราชการให้เป็นไปตามเทศญญัติของเทศบาล
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล และกฏหมายอื่นนอกจากอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้อีกด้วย
 6. ดูแลสารทุกข์สุขดิบของประชาชนในเขตเทศบาล
 7. พัฒนาคูรภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลให้อยู่ดีกินดีมีสุข
 8. พัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศให้น่าอยู่ สวยงาม ทันสมัย
 9. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในเขตเทศบาลให้เกิดความสงบสุข
 10. บำรุงรักษาศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีดีงามของท้องถิ่น
 11. บริหารราขการตามนโยบายของรฐบาลและสภาเทศบาล

          ส่วนราชการภายใน บริหารงานของเทศบาลตำบลโคกหล่อ มีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจำทั่วไปของเทศบาล ส่วนราชการภายในแบ่งเป็น 5 กอง 

 

Share on Line
Share on Pinterest