การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้าง 

 

http://khoklorcity.go.th/public/board/data/index/menu/86

O2 ข้อมูลผู้บริหาร
 

http://khoklorcity.go.th/public/person/data/chart/structure_id/7/menu/88

O3 อำนาจหน้าที่
 

http://khoklorcity.go.th/public/authority/data/index/menu/186

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 

http://khoklorcity.go.th/public/plan/data/plan/plan_category_id/3/menu/58

O5 ข้อมูลการติดต่อ
 

http://khoklorcity.go.th/public/contact/data/index/menu/122

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

http://khoklorcity.go.th/public/rss/data/law/menu/66

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 

http://khoklorcity.go.th/public/news/data/list/menu/132

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A 
  http://khoklorcity.go.th/public/webboard/data/index/menu/105
O9 Social Network
  https://www.facebook.com/PRKHOKLOR/

แผนการดำเนินงานประจำปี

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
  http://khoklorcity.go.th/public/plan/data/plan/plan_category_id/5/menu/58
O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รอลิงก์
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รอลิงก์

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  รอลิงก์

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  http://khoklorcity.go.th/public/manual/data/index/menu/236
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รอลิงก์
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  http://khoklorcity.go.th/public/survey/data/index/menu/116
O17 E-Service
  http://eoffice.portalright.com/public/login/backend/login

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  http://khoklorcity.go.th/public/payment/data/payment/payment_category_id/2/menu/47
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  http://khoklorcity.go.th/public/payment/data/payment/payment_category_id/2/menu/47
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  http://khoklorcity.go.th/public/payment/data/payment/payment_category_id/2/menu/47

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  รอลิงก์
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  http://khoklorcity.go.th/public/procure/data/index/menu/134
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
  http://khoklorcity.go.th/public/procurement/data/index/menu/136
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รอลิงก์

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  http://khoklorcity.go.th/public/plan/data/plan/plan_category_id/4/menu/58
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รอลิงก์
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  http://khoklorcity.go.th/public/plan/data/plan/plan_category_id/4/menu/58
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รอลิงก์
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  http://khoklorcity.go.th/public/plan/data/plan/plan_category_id/8/menu/58
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  รอลิงก์
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  รอลิงก์

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  http://khoklorcity.go.th/public/webboard/data/index/menu/105
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  http://khoklorcity.go.th/public/survey/data/index/menu/116

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รอลิงก์
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รอลิงก์

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  รอลิงก์
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  รอลิงก์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รอลิงก์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  http://khoklorcity.go.th/public/plan/data/plan/plan_category_id/8/menu/58
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รอลิงก์
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รอลิงก์

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  รอลิงก์
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  รอลิงก์

Share on Line
Share on Pinterest