กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณสุขขุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งานควมคุมแมลงและพาหะนำโรค งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ

  • งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ

Share on Line
Share on Pinterest