กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ งานกีฬาและนันทนาการ งานเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น 

  • งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • งานกิจการกีฬา
  • งานธุรการ

 

Share on Line
Share on Pinterest