กองช่าง มีภารกิจอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมงานบริการประชาชน และพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล การดูแลการใช้ประโบชน์ที่ดินในพื้นที่ให้เหมาะสม การรักษาและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติแบะสิ่งแวดล้อมการจัดให้มีผังเมืองที่ดี บำรุงรักษาอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องจักรกลของเทศบาล ควบคุมการก่อสร้างอาคารของประชาชน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น

ฝ่ายบริหารงานช่าง

  • งานสาธารณูปโภค
  • งานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง
  • งานสถานที่แล้วไฟฟ้าสาธารณะ
  • งานวิศวกรรม

Share on Line
Share on Pinterest