กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับพัสดุและทรัพย์สินงานจัดเก็บรายได้  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็

ฝ่ายบริหารงานคลัง

  • งานการเงินและบัญชี
  • งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
  • งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 

Share on Line
Share on Pinterest