สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้ให้เป็นที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดบเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  • งานธุรการ
  • งานการเจ้าหน้าที่
  • งานนิติการ
  • งานแผนและงบประมาณ
  • งานพัฒนาชุมชน
  • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

Share on Line
Share on Pinterest