กิจกรรมการลงชุมชนมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

กิจกรรมการลงชุมชนมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

 

เมื่อวันอังคารที่ 14 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา

        นายธนกฤต ภูมิมาตร นายกเทศมนตรีตำบลโคกหล่อ มอบหมายให้นายสุวรรณศักดิ์ ชูสุวรรณรองนายกเทศมนตรีตำบลโคกหล่อ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของให้การช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการในเขตตำบลโคกหล่อ ตามภารกิจของเทศบาลฯ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน

Share on Line
Share on Pinterest