การประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

 การประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

 

เมื่อวันพฤหัสบตีที่ 29 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

        เทศบาลตำบลโคกหล่อ เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกหล่อ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2564 ประจำปี 2564 โตยมีนายปิ่น ฝันนิมิตร ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกหล่อ ประธานในการประชุม พร้อมต้วยสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกหล่อ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกหล่อ ซึ่งมีวาระสำคัญๆ เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่ครุภัณฑ์ และหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังไม่ไต้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงิน 7,393,000.- บาท โตยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเต็มสภาฯ เพื่อให้การตำเนินโครงการต่างๆ เกิตประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนตำบสโคกหล่อมากที่สุด

Share on Line
Share on Pinterest