การประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3

การประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

          เทศบาลตำบลโคกหล่อ เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกหล่อ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2564 ประจำปี 2564 โตยมีนายปิ่น ฝันนิมิตร ประธานสภา เทศบาลตำบลโคกหล่อ ประธานในการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาล ตำบลโคกหล่อ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกหล่อ ซึ่งมีวาระสำคัญๆ เช่น ในระเบียบวาระที่5 เรื่องที่ เสนอใหม่ (เรื่องเพื่อพิจารณา) เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เช่น งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการช่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟิลท์ติกคอนกรีตสาย ตง.3026-ทุ่งต่ำเสา หมู่ที่ 11 ตำบลโคกหล่อ, โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมวางพ่อระบายน้ำ ชอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโคกหล่อ, โครงการติดตั้งซุ้มโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเชลล์) ในเขตเทศบาลตำบลโคกหล่อ เป็นตัน และเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน หมวตค่าครุภัณฑ์ งบตำเนินการ หมวตค่าใช้สอย และงบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 63 รายการ จำนวนเงิน 18,673,182 บาท โตยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเต็มสภาฯ เพื่อให้การดำเนินโครงการต่างๆ เกิตประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนตำบลโคกหล่อมากที่สุด

สภาเทศบาลตำบลโคกหล่อ มีมติเห็นชอบเต็มสภาฯ ดำเนินโครงการต่างๆ เกิดประโยชน์ต่อพี่น้อง

Share on Line
Share on Pinterest