กิจกรรมการดำเนินการให้บริการทำหมันสุนัขและแมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโคพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

กิจกรรมการดำเนินการให้บริการทำหมันสุนัขและแมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโคพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

 

เมื่อวันพุธที่ 15 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา

       เทศบาลตำบลโคกหล่อ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตรัง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ตำเนินการให้บริการทำหมันสุนัขและแมว พร้อมฉีตวัคนป้องกันโคพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอตโรค คนปลอตภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 หลังจากนี้ จะมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครปศุสัตว์ ลงพื้นที่ฉีตวัศซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในหมู่บ้านต่ำงๆทั้ง 12 หมู่บ้าน เขตตำบลโตกหล่อต่อไป

Share on Line
Share on Pinterest