การประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากกองทุน ฯ

การประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากกองทุน ฯ

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

       ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกหล่อ นายธนกฤต ภูมิมาตร นายกเทศมนตรีตำบลโคกหล่อ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกหล่อ ครั้งที่ 1/2564 ในระเบียบวาระการอนุมัติโครงการต่างๆ โดยในที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณจากกองทุนฯ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดขึ้น เป็นการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัยในเขตเทศบาลตำบลโคกหล่อ ต่อไป

Share on Line
Share on Pinterest