วัดนิคมประทีป (วัดโคกหล่อ)

วัดนิคมประทีป (วัดโคกหล่อ)

วัดนิคมประทีป (วัดโคกหล่อ)

       วัดนิคมประทีป(วัดโคกหล่อ) ตั้งอยู่บ้านโคกหล่อ เลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๖ ถนนควนขัน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค ๑๗ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๓เป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๕๘ ภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถ ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมอุโบสถ หลังคาทรงไทยลดหลั่นลงมา ๓ ชั้น ๑ หลัง มีพระพุทธรูปไม้ลักษณะยืน สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๑ จำนวน ๓ องค์ และพระพุทธรูปปูนปางสมาธิ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๔ ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน และกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานระบุเล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๑๗ วันที่ประกาศ ๑๗  มีนาคม ๒๕๔๒ กำหนดเขต ประมาณ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา และเจ้าอาวาสคือ พระครูอดุลคุณาธาร ซึ่งมีลูกศิษย์มากมาย เป็นที่เคารพนับถือมากของชาวตรังและจังหวัดใกล้เคียง ท่านเป็นพระเถระที่ตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมวินัย และบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม มีสัมมาปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด มีจริยาวัตรอันงดงาม ประกอบกับความเมตตา เอื้ออาทรต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน 

Share on Line
Share on Pinterest