ประกาศ เรื่องการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศ เรื่องการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

Share on Line
Share on Pinterest