ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกหล่อ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1/2564

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกหล่อ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1/2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายปิ่น ฝันนิมิตร ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกหล่อ เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกหล่อ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1/2564 ประจำปี 2564 โดยมีวาระสำคัญคือ เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) โดยมีมติเห็นชอบรับร่างเทศบัญญัติฯ ทั้งสภาฯ ณ ห้องประชุมสภาฯชั่วคราว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

Share on Line
Share on Pinterest